سیری از سلوک

ذکری که شهید حججی مدام آن را تکرار می کرد